Algemene voorwaarden en gegevensbescherming

 

Algemene bepalingen

CAP-ERIA is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als doel het promoten van het cultureel en milieu-erfgoed van België door het organiseren van bezoeken, excursies, theateravonden en culturele evenementen op basis van een vast programma of een persoonlijk samengesteld programma. Deze activiteiten zijn bedoeld voor particulieren, groepen of verenigingen.

Uitgezonderd indien anders is overeengekomen en uitdrukkelijk door beide partijen is aanvaard, gelden alleen de algemene voorwaarden vermeld op de website of op een offerte, bestelbon of factuur.

De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van alle informatie over prijzen, inhoud en andere elementen met betrekking tot de door CAP-ERIA vzw en zijn dienstenaanbieders geleverde prestaties. Een reservatie houdt automatisch de aanvaarding van de algemene voorwaarden in.

Klachten met betrekking tot de geleverde diensten moeten wij, op straffe van ongeldigheid, aangetekend ontvangen binnen acht dagen na de levering van de diensten. CAP-ERIA vzw is in geen geval aansprakelijk voor onzekerheden als gevolg van weersomstandigheden, ongevallen, vertragingen van het transport, stakingen, natuurrampen, uitzonderlijke of plotse sluitingen van de te bezoeken locaties.

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht en alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

Bepalingen van toepassingen voor deelnemers van rondleidingen, theateravonden en excursies

De reservatie is definitief bij ontvangst van de betaling ervan. Cash betalingen voor aanvang van het evenement worden aanvaard op basis van beschikbaarheid. De reservatie is enkel geldig voor de opgegeven datum en het opgegeven tijdstip.

Alleen reservaties via CAP-ERIA vzw zijn geldig; tegen vervalste reservaties kunnen rechtsvorderingen worden ingesteld.

Reservaties worden niet terugbetaald, noch teruggenomen, noch omgewisseld. Bij wijziging van het tijdstip of de plaats van de afspraak worden reservaties niet terugbetaald op voorwaarde dat ze vooraf werden gecommuniceerd. Alleen annulaties van het bezoek door CAP-ERIA vzw geven recht op een terugbetaling.

De deelnemer heeft niet het recht om zijn aankoop te annuleren zodra deze is uitgevoerd. Een wettelijke bepaling in overeenstemming met de Europese wetgeving ondersteunt deze aanpak in geval van een activiteit voor vrijetijdsbesteding (KB van 18 november 2002).

De evenementen beginnen op het opgegeven tijdstip; bezoekers die meer dan 10 minuten te laat komen, worden ter plaatse niet meer binnengelaten.

Alle prijzen zijn inclusief btw (incl. btw). Gelieve voor facturen contact op te nemen met CAP-ERIA vzw met vermelding van uw facturatiegegevens.

De houder van een reservatie en de personen die hem vergezellen nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan het evenement waartoe deze reservatie toegang biedt en doen afstand van alle rechtsmiddelen tegen CAP-ERIA vzw.

 

CAP-ERIA vzw is enkel aansprakelijk bij materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden. Hetzelfde geldt voor diefstal of verlies tijdens het evenement waarvoor werd gereserveerd. De klant verbindt zich ertoe om het reglement van de bezochte locaties te respecteren; schade kan een eis tot schadevergoeding als gevolg hebben.

Deelname aan een evenement mag niet worden gebruikt voor reclame en/of commerciële doeleinden zonder de toestemming van de organisatoren van CAP-ERIA vzw.

De persoonsgegevens die CAP-ERIA vzw verzamelt bij reservatie (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres) worden alleen doorgegeven aan de vertegenwoordiger van CAP-ERIA voor het goede verloop, het beheer en de organisatie van het evenement en worden nooit overgedragen. Verzoeken om deze gegevens te raadplegen, te wijzigen of te wissen, kunnen schriftelijk (e-mail info@cap-eria.eu of per post naar Jachtlaan 200, 1040 Brussel) worden gericht aan CAP-ERIA vzw.

Bepalingen van toepassing op specifieke contracten

Op vraag van de particulier of de groep zal CAP-ERIA vzw een offerte opstellen met een beschrijving van de aangeboden diensten, de geldigheidsdatum van de offerte, een uiterste betaaldatum en de annulatievoorwaarden plus een bestelbon. De verantwoordelijke dossierbeheerder moet de definitieve offerte dan voor de vervaldatum bevestigen door de ingevulde en ondertekende bestelbon plus een ondertekend exemplaar van de offerte terug te bezorgen of een e-mail te sturen met daarin een uitdrukkelijke bevestiging van de aangeboden diensten.

Wijzigingen na verzending van de bestelbon moeten schriftelijk worden gemeld; CAP-ERIA vzw kan deze wijzigingen volledig naar eigen goeddunken aanvaarden.

Wordt een bestelbon minstens 60 dagen voor het evenement geannuleerd, blijft 50 % van het verschuldigde bedrag verschuldigd; wordt een bestelbon minstens 30 dagen voor het evenement geannuleerd, is het volledige bedrag verschuldigd.

Facturen zijn betaalbaar op de in de factuur vermelde vervaldatum en voor het evenement waarvoor ze zijn opgesteld.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het factuurbedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met 5 % per week vertraging met een minimum van vijfentwintig euro als schadevergoeding en interesten.

Komt een particulier of een groep te laat op een evenement, moet dit vooraf worden gemeld. Bij een laattijdige aankomst van meer dan 30 min. is CAP-ERIA vzw niet verplicht om evenement te garanderen of terug te betalen.